Rozmiar: 1925 bajtów

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2007

Statut

1 procent

1 procent

Galeria

Galeria

Pilecki

Dla prasy

Aktualności

KontaktPowrót

24.03.2008


1) Stowarzyszenie Dolnośląska Inicjatywa Historyczna
ul. Racławicka 36/38 m.5
53-146 Wrocław
data dokonania wpisu: 20.02.2002
nr KRS 851/02/820
Regon 932784684
Zarząd:
Prezes: Wojciech Myślecki, ul. Śniegockiego 29, Wrocław
Wiceprezes: Marek Lesiński, ul. Kleczkowska 42 m. 7, Wrocław
Sekretarz: Damian Wittchen, ul. Racławicka 36/38 m.5, Wrocław

2) Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

1. Szerzenie i propagowanie wiedzy z zakresu historii Dolnego Śląska
2. Poprawa stanu świadomości historycznej społeczeństwa
3. Doradztwo i porady z dziedziny historii i heraldyki
4. Gromadzenie i ochrona historycznych zasobów archiwalnych.


Działalność naukowa i oświatowa:

a) tworzenie i prowadzenie szkół wyższych
b) tworzenie pracowni internetowych


Dobroczynność:

a) ustanawianie stypendiów dla dzieci i młodzieży zainteresowanej wiedzy historyczną b) pomoc socjalna niesiona członkom Stowarzyszenia oraz pracownikom naukowym

- Odbudowa i rozbudowa historycznych obiektów sakralnych na terenie Dolnego Śląska oraz organizowanie pielgrzymek do ośrodków kultu religijnego.
- Wspieranie członków Stowarzyszenia i pracowników naukowych w podejmowaniu i prowadzeniu działalności naukowej, historycznej i archiwistycznej w formie finansowej, kapitałowej i doradczej.
- Działalność pożytku publicznego jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Wspieranie i propagowanie naukowych inicjatyw lokalnych w zakresie historii Dolnego Śląska i archiwistyki.
2. Tworzenie Spółek prawa handlowego działających na potrzeby Stowarzyszenia i realizujących jego cele.
3. Współpracę z organami i instytucjami samorządów lokalnych, powiatowych i wojewódzkich oraz administracji rządowej.
4. Wypowiadanie się co do już wydanych aktów prawnych oraz wnioskowanie do ciał ustawodawczych o uwzględnienie celów Stowarzyszenia - głównie pomocy w ratowaniu pamiątek historii i regionu - w nowoprojektowanych aktach prawnych.
5. Informowanie instytucji i organów ustawodawczych o problemach tak Stowarzyszenia, jak tez środowisk społecznych, na rzecz których Stowarzyszenie działa.
6. Organizację sympozjów, kursów oraz szkoleń.
7. Tworzenie, prowadzenie i wspieranie szkolnictwa wyższego.
8. Otwieranie regionalnych punktów doradczych i heraldycznych.
9. Współpracę z ośrodkami naukowymi oraz prowadzenie własnych prac badawczych.
10. Organizację, utworzenie i prowadzenia Dolnośląskiego Archiwum historii regionu.
11. Prowadzenie działalności wydawniczej.
12. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody umożliwią realizację wyznaczonych statutem Stowarzyszenia celów.


3) Statut organizacji pożytku publicznego uzyskaliśmy dnia 12.04.2005 roku.

- W roku 2007 działania Stowarzyszenia były skierowane na dofinansowanie oraz koncepcyjne i organizacyjne wsparcie obchodów 25-lecia powstania "Solidarności Walczącej".
- W 2006 Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę o ścisłej współpracy z Komitetem Organizacyjnym obchodów XXV-lecia Solidarności Walczącej.
- Zarząd DIH ściśle współdziałał z Instytutem Pamięci Narodowej i Fundacją "Pomoc Polakom na Wschodzie
- Stowarzyszenie wzięło na siebie całość działań i operacji związanych z finansową stroną obchodów, w tym pozyskanie i rozliczenie dotacji i umów sponsorskich, przygotowanie wniosków na przedsięwzięcia dofinansowywane z funduszy instytucji publicznych i rozliczenie całości finansów w Urzędzie Skarbowym, który ocenił, że całość rozliczenia jest sumienna i rzetelna.
- DIH przygotowywał 7 wniosków do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowaniu projektów związanych z obchodami 25-lecia powstania "Solidarności Walczącej".
Otrzymaliśmy pozytywną opinię dotycząca dwóch wniosków - przygotowania i organizacji wystawy "25 lat Solidarności Walczącej" oraz organizacji inscenizacji manifestacji ulicznej SW z lat 80.
- wystawa "25 lat Solidarności Wałczącej" była pokazywana w Muzeum Niepodległości w Warszawie, w Muzeum Miejskim we Wrocławiu, a później w Brzegu, Lubinie, Opolu i Głogowie.
- inscenizację "zadymy" obserwowało około 1000 osób, wzbudziła żywe reakcje i miała świetne recenzje w prasie.
Za dwa wyżej wymienione projekty DIH uzyskał wyróżnienie w konkursie "100 najważniejszych inicjatyw obywatelskich w III Rzeczpospolitej" przyznane przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe.
- DIH współpracował w organizacji międzynarodowej konferencji "Wolni i Solidarni" - "Solidarność Walcząca, ruchy antykomunistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej" w PKiN w Warszawie oraz debaty na Zamku Książ w Wałbrzychu pn. "Spór o Rzeczpospolitą Solidarną", nawiązującej do deklaracji ideowej "Solidarności Walczącej".
Udział w debacie wzięli: Kornel Morawiecki, Zdzisław Krasnodębski, Marek Migalski, Bronisław Wildstein.
- DIH sfinansował również w całości nakręcenie filmu dokumentalnego na 25-lecie SW oraz reportażu filmowego obchodów 25-ecia SW.
- 1 grudnia Zarząd DIH przyjął uchwałę o powołaniu projektu mającego na celu napisanie monografii organizacji "Solidarność Wałcząca" w latach 1982-1990 oraz przyjęli uchwałę o zleceniu wykonania kwerendy prasowej i archiwalnej oraz archiwizacji materiałów źródłowych, koniecznych do powstania monografii organizacji "Solidarność Walcząca".
- W tym celu zwróciliśmy się do znanego historyka z Instytutu Pamięci Narodowej Pana Łukasza Kamińskiego o powołanie i stanięcie na czele zespołu , którego zadaniem będzie prowadzenie prac nad przygotowaniem monografii "Solidarności Walczącej".
Z rekomendacji kierownika zespołu w dniu 3.12.2007 roku podpisaliśmy umowę z historykiem Łukaszem Sołtysikiem, którego zadaniem jest zgromadzenie i opracowanie źródeł, sporządzenie kwerendy prasowej i archiwalnej oraz archiwizacji materiałów źródłowych do monografii organizacji Solidarność Walcząca 1982-1990 do 31.12.2009 roku.


4) W 2007 roku Stowarzyszenie uzyskało przychody w sumie 486.516,50:

  - przychody statutowe w sumie (wynik finansowy za 2006) 3 111,89 zł
 - przychody statutowe (1% podatku na rzecz OPP) 13.192,29 zł
 - przychody statutowe (darowizny na organizację SW25) 61.812,88 zł
 - przychody statutowe (dotacje) 152.079,26 zł
 - przychody statutowe (darowizny na działalność Stowarzyszenia) 35.750,00 zł
 - przychody statutowe (odpłatna działalność statutowa) 220.569,37 zł
 - pozostałe przychody operacyjne 0,81 zł
 - przychody finansowe 0,00 zł

5) Koszty poniesione
Na realizację celów statutowych, Stowarzyszenie Dolnośląska Inicjatywa Historyczna przeznaczyło 373.273,43 zł.
- koszty administracyjne 40.718,47 zł, na które się składają:

  - zużycie materiałów i energii - 4.036,65 zł
 - usługi obce - 24.568,52 zł
 - podatki i opłaty - 3.073,78 zł
 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 3.982,15 zł
 - amortyzacja - 1200,00 zł
 - pozostałe - 3857,37 zł
 Pozostałe koszty operacyjne, na które składają się zaokrąglenia, wyniosły 3,33 zł
 Razem koszty 2007 roku zamknęły się kwotą 413.995,23 zł
Sprawozdanie merytoryczne              Informacja dodatkowa              Bilans              Rachunek wyników
 

 

STOWARZYSZENIE DOLNOŚLĄSKA INICJATYWA HISTORYCZNA

ul. Racławicka 36/38 m. 5  

53-146 Wrocław

tel. 071 332 33 06; 0500 290 640

NIP 899-24-44-217

Regon 932784684

nr konta Bank Zachodni WBK 031090 2398 0000 0001 0027 3860