Rozmiar: 1925 bajtów

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2009 R.
(załącznik do bilansu i rachunku wyników)

Statut

Galeria

Galeria

Pilecki

Dla prasy

Aktualności

KontaktPowrót

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


1. Stowarzyszenie Dolnośląska Inicjatywa Historyczna z siedzibą 53-146 Wrocław, ul. Racławicka 36/38 m.5 zostało zarejestrowane w dniu 20.02.2002 r. w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego otrzymując numer KRS: 0000092932
2. Urząd statystyczny we Wrocławiu nadał numer identyfikacyjny REGON: 932784684.
3. Urząd Skarbowy we Wrocławiu nadał Stowarzyszeniu numer identyfikacji podatkowej NIP: 899-24-44-217.
4. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieograniczony, nie posiada terenowych jednostek organizacyjnych.
5. Stowarzyszenie w dniu 12.04.2005 r. otrzymało status organizacji pożytku publicznego (sygnatura sprawy: WR.VI NS-REJ.KRS/4007/5/106).
6. Przedmiotem działalności organizacji jest nieodpłatna działalność statutowa.
7. Celem działania Stowarzyszenia jest:

1. Szerzenie i propagowanie wiedzy z zakresu historii Dolnego Śląska,

2. Poprawa stanu świadomości historycznej społeczeństwa,

3. Doradztwo i porady z dziedziny historii i heraldyki,

4. Gromadzenie i ochrona historycznych zasobów archiwalnych,

5. Działalność naukowa i oświatowa:

a) organizowanie szkoleń, kursów i sympozjów naukowych,

b) tworzenie i prowadzenie szkół wyższych,

c) tworzenie pracowni internetowych.

6. Dobroczynność:

a) ustanawianie stypendiów dla dzieci i młodzieży zainteresowanej wiedzą historyczną,

b) pomoc socjalna niesiona członkom Stowarzyszenia oraz pracownikom naukowym.

7. Odbudowa i rozbudowa historycznych obiektów sakralnych na terenie Dolnego Śląska oraz organizowanie pielgrzymek do ośrodków kultu religijnego,

8. Wspieranie członków Stowarzyszenia i pracowników naukowych w podejmowaniu i prowadzeniu działalności naukowej, historycznej i archiwistycznej w formie finansowej, kapitałowej i doradczej.

9. Działalność pożytku publicznego jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia.

8. W skład Zarządu wchodzą następujące osoby:
Dr Wojciech Myślecki - prezes
Marek Lesiński - wiceprezes
Damian Wittchen - sekretarz
9. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w dalszej przyszłości. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA


1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny

  • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
  • Aktywa finansowe wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane utratą ich wartości.
  • Należności ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych.
  • Zobowiązania ewidencjonuje się wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.


2. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym
W roku 2009 nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny.

3. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły w okresie bilansowym.
Takie zdarzenia nie wystąpiły.

4. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym
Takie zdarzenia nie wystąpiły.

5. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
Takie zdarzenia nie wystąpiły.


6. Podział należności i zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty.


Tabela
Naciśnij dla powiększenia

7. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów.
Na dzień bilansowy wystąpiły czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, które wynoszą 750,99 zł i obejmują wartość polis ubezpieczeniowych na wystawy.

Bierne rozliczenia międzyokresowe nie występują.

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych.
Nie wystąpiły.

9. Informacje o zatrudnieniu (w pełnych etatach).
Stowarzyszenie Dolnośląska Inicjatywa Historyczna w 2009 roku nie zatrudniało pracowników etatowych.

10. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów.

  przychody statutowe (wynik finansowy z 2008 r.)   53.646,74 zł
 przychody statutowe (1% podatku na rzecz OPP)   1.936,10 zł
 przychody statutowe (darowizny)   3.550,00 zł
 odpłatna działalność statutowa   191 906,55 zł
 pozostałe przychody operacyjne   1 624,08 zł
 przychody finansowe   252 663,47 zł

11. Informacje o strukturze kosztów
Na realizację celów statutowych Stowarzyszenie w 2009 r. przeznaczyło 150 049,27 zł.
Koszty administracyjne wyniosły 20 898,36 zł,
z tego:

  – zużycie materiałów i energii 1 713,85 zł
 – usługi obce 5 422,18 zł
 – podatki i opłaty 12 643,00 zł
 – pozostałe koszty 1 119,33 zł
 Pozostałe koszty operacyjne (na które składają się zaokrąglenia) wyniosły 1,20 zł
 Razem: 170 948,83 zł 

12. Wynik na działalności statutowej i finansowej

  Wynik na działalności statutowej stowarzyszenia wynosi + 100 99,12 zł
 Koszty administracyjne w roku sprawozdawczym wyniosły - 20 898,36 zł
 Przychody operacyjne w 2009 roku wynosiły: + 1 624,08 zł
 Koszty operacyjne w 2009 roku wyniosły: - 1,20 zł
 W roku sprawozdawczym w organizacji nie wystąpiły przychody finansowe ani koszty finansowe.
 Na dzień 31.12.2009 w stowarzyszeniu Dolnośląska Inicjatywa Historyczna nadwyżka przychodów nad kosztami wynosiła: + 81 714,64 zł
 Kwota ta, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego zwiększy przychody statutowe w następnym roku obrotowym. 

13. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Stowarzyszenie Dolnośląska Inicjatywa Historyczna nie pobiera obowiązkowych składek członkowskich.

Wrocław, dnia 12.03.2010 r.
Sprawozdanie merytoryczne              Informacja dodatkowa              Rachunek wyników
 

 

STOWARZYSZENIE INICJATYWA HISTORYCZNA

ul. Racławicka 36/38 m. 5  

53-146 Wrocław

tel. 071 332 33 06; 0500 290 640

NIP 899-24-44-217

Regon 932784684

nr konta Bank Zachodni WBK 031090 2398 0000 0001 0027 3860